Ładuję...

Polityka prywatności

 1. Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: koszulki-dla-dzieci.pl jest firma ALBATROS Patryk Płóciennik z siedzibą w Łodzi przy ul. Dr. Seweryna Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8361714601, REGON 100569889.

 2. Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona dla serwisu internetowego koszulki-dla-dzieci.pl i ma zastosowanie tylko i wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę firma ALBATROS Patryk Płóciennik za pośrednictwem w/w serwisu internetowego.

 3. Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez firmę firma ALBATROS Patryk Płóciennik, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 2. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celach:

 

 1. realizacji zamówień usług i produktów realizowanych
  przez firmę
  ALBATROS Patryk Płóciennik;

 2. marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług firmy ALBATROS Patryk Płóciennik;

 3. udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika
  na podstawie umowy, którą użytkownik zawarł z firmą
  ALBATROS Patryk Płóciennik;

 

 1. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum
  a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.

 2. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

 3. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

 

 

 

Dane przekazane Firmie przez użytkowników

 

 1. Firma ALBATROS Patryk Płóciennik zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. W celu realizacji umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej zbierane są te dane osobowe, które wymagane są do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

 2. Użytkownik może przekazać Firmie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak Imię i Nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, dane teleadresowe oraz inne dane użytkownika wskazane w formularzu.

 

Informacje handlowe

 

 1. Firma ALBATROS Patryk Płóciennik, nie przesyła / wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.

 2. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie firmie ALBATROS Patryk Płóciennik, stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:

 1. informacje o przeglądarce użytkownika,

 2. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;

 3. odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

 4. informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

 

 1. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma ALBATROS Patryk Płóciennik.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

 

Google Analytics

 

 1. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

 2. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.

 3. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Informacje końcowe

 1. Prywatność użytkowników odwiedzających serwis koszulki-dla-dzieci.pl jest dla firmy ALBATROS Patryk Płóciennik sprawą priorytetową. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.

 2. Celem firmy ALBATROS Patryk Płóciennik jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój naszych serwisów powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

 3. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: biuro@albatros-hurt.pl lub adres firmy: ALBATROS Patryk Płóciennik, ul. Dr. Seweryna Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

 4. Firma ALBATROS Patryk Płóciennik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

real
time web analytics